phone

ขนาดเตียงนอนที่ขายในประเทศ

เตียงที่นิยมใช้กันในประเทศไทยมี 4 ขนาด
1. Single หรือ Twin bed ขนาด 39" x 75" หรือ 1.00 x 1.90 เมตร
2. Double Bed ขนาด 54" x 75" หรือ 1.35 x 1.90 เมตร
3. Queen Size ขนาด 60" x 80" หรือ 1.50 x 2.05 เมตร
4. King Size ขนาด 76" X 80" หรือ 1.95 x 2.05 เมตร 
Scroll